ஜனஸாவின் சட்டங்கள் - 2

ஜனஸாவின் சட்டங்கள் - 2

விபரங்கள்

ஜனாஸாவை குளிப்பாட்டுதல், தூக்கிச்செல்தல், தொழுகை நடத்தல், அடக்கம் செய்தல், இத்தா இருத்தல் பற்றி விளக்கம்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: