மனிதனும் சமயமும்

மனிதனும் சமயமும்

விரிவுரையாளர்கள் : நில்பாத் அப்பாஸி

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

மதங்கள் மூலம் மனிதன் ஒரு கட்டுப்பாட்டில் வாழ்கிறான்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப