மஸ்ஜிதுகளின் சிறப்புகள்

மஸ்ஜிதுகளின் சிறப்புகள்

விரிவுரையாளர்கள் : உஸாமா மீரான் (பிர்தவ்ஸி)

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

மஸ்ஜிதுகளில் அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திரமே வணங்க வேண்டும்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப