ஹஜ்ஜின் போது தவிர்க்கப் பட வேண்டிய விடயங்கள் - 2

ஹஜ்ஜின் போது தவிர்க்கப் பட வேண்டிய விடயங்கள் - 2

விரிவுரையாளர்கள் : மௌலவி S.L. நவ்பர்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

ஹஜ் செய்யும் போது தவிக்கப் பட வேண்டிய விடயங்கள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப