அல்லாஹ்வின் அருளைபெற்றவர்கள் யார்?

அல்லாஹ்வின் அருளைபெற்றவர்கள் யார்?

விபரங்கள்

அல்லாஹ்வின் அருளை பெற்றவர்கள் யார்?
1. போதும் என்ற உள்ளம் படைத்தவன்.
2. இறையச்சம் உள்ளவன்
3. அல்லாஹ்வின் திருப்திக்காக மறைந்திருந்து செயல் புரிபவன்

feedback