இன்பங்களை தகர்க்கக் கூடியவை - 1

இன்பங்களை தகர்க்கக் கூடியவை - 1

விரிவுரையாளர்கள் : நில்பாத் அப்பாஸி

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

வாழ்வில் இன்பங்களும், துன்பங்களும் இஸ்லாத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடங்கியிருக்க வேண்டும். எமது செயல்கள் மரணம் எனும் சிந்தனைக்குள் அமைய வேண்டும்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப