இலக்கை மறந்த இஸ்லாமிய இல்லங்கள் – 2

இலக்கை மறந்த இஸ்லாமிய இல்லங்கள் – 2

விரிவுரையாளர்கள் : செய்யத் அஹ்மத் சித்தீக் நியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

அறிவியல் வகைகள்:

விபரங்கள்

ஒரு முஸ்லிமுக்கு நிஃமத்துகள் சாலிஹான மனைவி, நல்ல வாகனம், வசதியான வீடு, நல்ல அண்டை அயலவர்கள்

feedback