ஒரு முஸ்லிமின் உன்னதமான இலக்குகள் - 3

ஒரு முஸ்லிமின் உன்னதமான இலக்குகள் - 3

விரிவுரையாளர்கள் : ஸபர் சாலிஹ் - மௌலவி ரஸ்மி ஷஹீட் அமீனி

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

சட வாதத்தில் முழுமையாக ஈடு படும் முஸ்லிம்கள் இறுதியில் பெறும் நஷ்டத்தை அனுபவிக்கநேரிடும். பெற்றோரும் இந்நிலைக்கு பொறுப்பாவார்கள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: