இன்றைய சமூகத்தில் முஸ்லிம் ஆண்/பெண் நடந்துக் கொள்ள வேண்டிய இஸ்லாமிய முறை

இன்றைய சமூகத்தில் முஸ்லிம் ஆண்/பெண் நடந்துக் கொள்ள வேண்டிய இஸ்லாமிய முறை

விபரங்கள்

வேகமாக மாற்றமடையும் சமூகத்தில் முஸ்லிம்கள் அல்லாஹ்வின் கட்டளையை மீறாது நடந்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒழுக்கம்.

feedback