పూర్వపాపాలన్నింటి క్షమాపణ

వివరణ

తమ జీవితంలో చేసిన, జరిగిన తప్పులకు, పాపాలకు ఏ వ్యక్తి అయినా నిరాశ, నిస్పృహ చెందకూడదు. ఎందుకంటే అల్లాహ్ అమిత దయామయుడు, అపార కృపాశీలుడు. ఆయన మన తప్పులను, పాపాలన్నింటినీ క్షమించి వేయగలడు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్