? ఖుర్ఆన్ గ్రంథం వ్రాసినది ఎవరు

వివరణ

ఖుర్ఆన్ గ్రంథం అల్లాహ్ నుండి అవతరించింది మరియు ముహమ్మద్ అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త అనే సత్యాన్ని నిరూపించే ఒక స్పష్టమైన నిదర్శనం.

ఫీడ్ బ్యాక్