వివరణ

అనుమతించబడిన మరియు నిషేధించబడిన వసీలాహ్ అంటే సిఫారసు విధానాలు.

ఫీడ్ బ్యాక్