అజాన్(నమాజు కోసం ఇచ్చే పిలుపు)కు ప్రతిస్పందించటం

వివరణ

మస్జిదులో సామూహికంగా జమాతుతో నమాజు చేయకుండా నిర్లక్ష్యం చేసే వారి కొరకు తీవ్ర హెచ్చరిక

ఫీడ్ బ్యాక్