బైబిల్ లో యేసుక్రీస్తు అంటే ఈసా అలైహిస్సలాం

వివరణ

క్రైస్తవ గ్రంథాల మరియు ఇస్లామీయ దృక్పథం ప్రకారం జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) యొక్క ఉద్దేశ్యం మరియు సందేశంపై సమగ్ర పరిశీలన.

ఫీడ్ బ్యాక్