లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ షరతులు, నియమాలు

వివరణ

షహాదహ్ అంటే సాక్ష్యప్రకటన యొక్క 9 షరతులు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడినాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్