సుజూద్ అస్సహూ - నమాజులో జరిగిన తప్పు సరిదిద్దుకునేందుకు చేసే సజ్దాలు

వివరణ

నమాజులో వేర్వేరు సందర్భాలలో జరిగే తప్పులు సరిదిద్దుకునేందుకు తప్పకుండా చేయవలసిన సుజూద్ అస్సహూ మరియు వాటిని ఎప్పుడు చేయాలి అనే విషయాలు ఈ పుస్తకంలో వివరంగా చర్చించబడినాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్