నమాజులో ఏకాగ్రత

వివరణ

నమాజులో ఏకాగ్రత యొక్క ప్రాధాన్యత మరియు దానిని ఎలా పొందాలి అనే విషయాల గురించి ఈ పుస్తకంలో చర్చించబడింది

ఫీడ్ బ్యాక్