వివరణ

ఇజ్తెహాద్ జారీ చేయటంలోని ప్రాధాన్యత, అలా జారీ చేసే అర్హత ఎవరికి ఉంది, సరైన జ్ఞానం లేకుండా ధర్మ విషయాల గురించి మాట్లాడ కూడదనే హెచ్చరిక.

ఫీడ్ బ్యాక్