సాష్టాంగ పడే వారికి సమాధులనే మస్జిద్ లుగా చేయటంపై తీవ్రమైన హెచ్చరిక

వివరణ

సమాధులపై సాష్టాంగ పడటం (సజ్దా చేయటం) వంటి విభిన్న షిర్క్ పద్ధతులు, ఇటువంటి ఘోరపాపం చేసేవారిపై అల్లాహ్ యొక్క భయంకర శిక్ష గురించిన వివరణ వంటి అనేక ఉపయోగకరమైన విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్