నాస్తకత్వం అనే చెడు సిద్ధాంతాల నుండి పరిశుభ్రపరచటం

వివరణ

ఇందులో ఎవరినైనా అల్లాహ్ కు భాగస్వామ్యంగా చేయటం, సమాధిలో ఉన్నవారిని లేదా అదృశ్యవ్యక్తి (జీవించి ఉన్న) ని వేడుకోవటం వంటి ఘోరమైన పాపముల గురించి చర్చించటం జరిగినది

ఫీడ్ బ్యాక్