సజుద్ సహూ ( నమాజులో జరిగిన పొరపాటును సరిదిద్దుకోవటానికి చేసే సాష్టాంగం) - ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్

వివరణ

ఇందులో సహూ సజ్దా చేసే విధానం, దాని ఆదేశాలు, ఏ పరిస్థితులలో తప్పనిసరిగా చేయాలి అనే విషయాలు వివరంగా చర్చించబడినాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్