గ్రహణం పట్టినప్పుడు చదివే అల్ కసూఫ్ అనబడే నమాజు

వివరణ

అల్ కసూఫ్ నమాజు - ఇది సూర్యగ్రహణం లేక చంద్ర గ్రహణం పట్టినప్పుడు చదివే నమాజు, ప్రవక్త బోధించని విధానాన్ని అనుసరించి - ఇక్కడు వివరించబడినది.

ఫీడ్ బ్యాక్