విశ్వాసుల పట్ల భక్తి, ప్రేమ మరియు అవిశ్వాసుల పట్ల తిరస్కార (ఏహ్య) భావం

ఫీడ్ బ్యాక్