వివరణ

ఇస్లాం ధర్మం లో ఆహారపానీయాలు సేవించే విధానం, అతిథితులతో ప్రవర్తించే మరియు ఆతిథ్యం ఇచ్చే విధానం – ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివసల్లం బోధనల ఆధారంగా.

ఫీడ్ బ్యాక్