అల్లాహ్ ను కాకుండా వేరే వారి సహాయం కోరేవారి పద్ధతి యొక్క పాపాన్ని నిరూపించటం, జ్యోతిష్యులను న

ఫీడ్ బ్యాక్