ప్రవక్త ముహమ్మద్ శల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై ప్రార్థనలు పంపటం యొక్క ఔన్నత్యం

వివరణ

ప్రవక్త ముహమ్మద్ శల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై ప్రార్థనలు - అంటే ఏమిటి, దానికి సంబంధించిన సరైన పద్ధతి, ఖుర్ఆన్ నుండి దాని ఉదాహరణలు....

Download
ఫీడ్ బ్యాక్