మానవజీవిత లక్ష్యం

వివరణ

1994లో సౌదీ అరేబియాలో షేఖ్ ఖాలిద్ యాసీన్ ఇచ్చిన ఈ గొప్ప ప్రసంగంలో దాదాపు 43 మంది ప్రజలు ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించారు. ఇది ఇంగ్లీషు భాష నుండి ఇటాలియన్ భాషలోనికి అనువదించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్