!ఓ మనిషి! నీ సృష్టికర్తను గుర్తించు

వివరణ

ఓ మనిషి, నీ సృష్టికర్తను గుర్తించు ! ఈ పుస్తకంలో, రచయిత మానవ పుట్టుక పరమార్థం ఏమిటి,అల్లాహ్'ను ఎందుకు ఆరాధించాలి, ఆరాధన అంటే ఏమిటి, నిజమైనదైవం ఎవరు, అల్లాహ్ పరిచయం ,కలిమా తౌహీదు సారాంశం ఇస్లాం యొక్క పరిచయం, స్వర్గనరకాల గురించి సంక్షిప్త సమాచారాన్ని ఖురాను మరియు హదీసు వెలుగులో సమర్పించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి