వివరణ

అసలు అల్లాహ్ సృష్టిని ఎందుకు సృష్టించాడు, ప్రత్యేకంగా మానవులను ఎందుకు సృష్టించాడు అనే ప్రశ్నపై చర్చ

ఫీడ్ బ్యాక్