ఇస్లాం ధర్మంలో మహిళలు

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మంలో మహిళల స్థానం గురించి ఈ పుస్తకంలో చర్చించబడింది. అనేక ఆరోపణలకు జవాబిస్తున్నది. ధర్మ జ్ఞానం లేని ప్రజలు చేస్తున్న అసత్య ప్రచారాలను ఖండిస్తున్నది. తప్పుడు ఉద్దేశ్యాలతో ఇస్లాం ధర్మాన్ని వక్రీకరిస్తున్న వారి చెడు ఆలోచనలను బహిరంగ పరుస్తున్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్