మసీహ్ దజ్జాల్, యాజూజ్ మరియు మాజూజ్ లు

ఫీడ్ బ్యాక్