అల్లాహ్ ను వదిలి ఇతరుల సహాయం వేడుకునే వారి (ఇస్తేఖాదా) గురించిన ఆదేశాలు నిరూపణల ఆధారంగా లేదా జో

ఫీడ్ బ్యాక్