కేటగిరీలు

ముహర్రమ్ మరియు ఆషూరాఅ

ఇస్లామీయ సమాజపు హిజ్రీ క్యాలెండరులోని మొట్ట మొదటి నెల ఇది. అల్లాహ్ కృపతో దీనిలో అనేక శుభాలు ఉన్నాయని ప్రజలు భావిస్తారు. సంవత్సరమంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ప్రార్థిస్తారు. హిజ్రత్ తో కష్టాలన్నీ తొలిగి పోయి, మంచి రోజులు వచ్చాయి. మనందరికీ అల్లాహ్ సహాయ పడుగాక. ఈ శుభప్రదమైన నెల గురించి ఇక్కడ అనేక అంశాలు చేర్చబడినాయి.

అంశాల సంఖ్య: 3

 • ముహర్రం నెల తెలుగు

  MP3

  ముహర్రం నెల ఔన్నత్యం గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

 • MP3

  ముహర్రం నెలలో అనేకమంది ముస్లింలు చేస్తున్న నిరాధారమైన వివిధ కల్పితాచారణల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

 • ముహర్రం నెల తెలుగు

  MP3

  ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన ముహర్రం మాసం గురించి, అషూరహ్ ఉపవాస ప్రాధాన్యత గురించి మరియు కొన్ని అప్రామాణికమైన నూతన కల్పితాచరణల గురించి ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా స్పష్టంగా వివరించినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్