కేటగిరీలు

 • PDF

  జీసస్ క్రైస్తవుడా లేక ముస్లిమా

 • PDF

  1- బైబిల్ ప్రామాణికతపై కొందరు క్రైస్తవ పండితులు వెలుబుచ్చిన అభిప్రాయాలపై ఒక చూపు. 2- బైబిల్ లో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయని నిరూపించే క్రైస్తవ పండితులు పేర్కొన్న కొన్ని నిదర్శనాలు. 3-న్యూ టెష్టామెంటు రచయితల ఉల్లేఖనల నుండి క్రైస్తవ పండితులు పేర్కొన్న కొన్ని నిదర్శనాలు. 4- అర్దోడాక్స్ క్రైస్తవులచే సరిదిద్దబడిన క్రైస్తవ గ్రంథాలు. 5- బైబిల్ లో బయటపడిన పరస్పర వైరుధ్యాలను మరియు అనుమానాలను కొన్ని ఆధునిక అనువాదాలు పేర్కొంటున్నాయి. 6- బైబిల్ లో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయని నిరూపించే మరికొన్ని ఋజువులు. 7- సత్యాన్ని దాచే లేక మార్పులు చేర్పులు చేయడంలో చర్చీ పాత్ర.

 • DOC

  1- ఎలా జీసస్ దేవుడు కాదని బైబిల్ రచయితలు నమ్ముతున్నారు. 2- శిష్యుల చర్యల నుండి జీసస్ దేవుడు కాదని నిరూపించే కొన్ని సంఘటనలు. 3- దేవుడి వలే జీసస్ సర్వలోక శక్తిమంతుడు మరియు అగోచర జ్ఞానవంతుడు కాదని బైబిల్ స్పష్టంగా చెబుతున్నది. 4- జీసస్ నొక్కి వక్కాణించిన బైబిల్ కమాండ్మెంటులన్నింటిలో మొట్టమొదటి కమాండ్మెంటు ఏమిటి 5- అనేక మంది ప్రజలు పౌలు రాతలను జీసస్ దేవుడు అని నిరూపించేందుకు చూపుతారు. 6- యోహాను గోస్పెల్ నుండి జీసస్ దేవుడు కాదని నిరూపించే స్పష్టమైన ఋజువు. 7- అనేక మంది ప్రజలు బైబిల్ లోని కొన్ని వచనాలను జీసస్ దేవుడు అని నిరూపించేందుకు వాడుతుంటారు. అయితే వాటిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తే, అవన్నీ దానికి వ్యతిరేకంగా చెబుతున్నాయి.

 • PDF

  1- క్రైస్తవంలో శిలువ ఆలోచన సృష్టించడంలో తర్సుస్ కు చెందిన పౌల్ యొక్క మరియు బహుదైవారాధ విశ్వాసాల యొక్క ప్రభావం. వాస్తవానికి క్రీస్తు ప్రస్తావించిన పాపపరిహారం, నేడు బహుళంగా ప్రచారంలో ఉన్న పాపపరిహారానికి మధ్య ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు. 2 - తర్సూస్ కు చెందిన పౌల్ ద్వారా బహుదైవారాధకుల అంధ విశ్వాసాలు క్రైస్తవ ధర్మంలో ఎలా పాతుకుపోయాయి. ఇంకా ఇస్లామీయ దృష్టిలో ఆది పాపం ప్రస్తావన యొక్క చరిత్ర మరియు పాప పరిహారం చరిత్ర.

 • PDF

  1- త్రైత్వసిద్ధాంతాన్ని అంటే ట్రినిటీని నిరూపించడానికి వాడుతున్న బైబిల్ వచనాలపై చర్చ - యెషయా 9:6, 2-ఇమ్మాన్యుయేల్ అనే పేరు జీసస్ దేవుడని నిరూపిస్తుందా ? 3- ఆల్ఫా మరియు ఒమేగా ఎవరు, దేవుడా, జీససా లేక ఇద్దరూనా ? 4-ఆల్ఫా మరియ ఒమెగా ఎవరు, దేవుడా, జీససా లేక ఇద్దరూనా ?

 • PDF

  1- క్రైస్తవ సిద్ధాంతాలలో ట్రినిటీ భావన ఎలా చేర్చబడింది. 2- మధ్యలో చేర్చబడిన ట్రినిటీ భావన క్రైస్తవ మూలసిద్ధాంతాలలో ఇంకా ఎలా కొనసాగుతున్నది మరియు దైవభానను ఇస్లాం ధర్మం ఎలా నిర్వచిస్తున్నది.

 • ఆదిపాపం ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- ఆదంతో జరిగిన పొరపాటుకు మానవజాతి సిగ్గుపడుతున్నదా ? పాపం, పాశ్చాత్తాపం మరియు పరిహారం మొదలైన విషయాలకు సంబంధించి క్రైస్తవ మరియు ఇస్లామీయ భావనలు. 2- ఆదం చేసిన పొరపాటు వెనుక నున్న వివేకం, అమాయకుల విషయంలో ఏమి జరగనుంది మరియు ఆదిపాపం యొక్క సిద్ధాంతానికి అసలు ఆధారమేమిటి.

 • కొత్త నిబంధన ఇంగ్లీష్

  PDF

  యూద-క్రైస్తవ పండితులు కొత్త నిబంధన యొక్క ప్రామాణికత మరియు సంరక్షణ గురించి ఏమి చెబుతున్నారో గమనించండి.

 • పాత నిబంధన ఇంగ్లీష్

  PDF

  యూద-క్రైస్తవ పండితులు పాతనిబంధన ప్రామాణికత మరియు సంరక్షణ గురించి ఏమంటున్నారో ఒక్కసారి పరిశీలించండి.

 • PDF

  వాస్తవానికి క్రైస్తవం క్రీస్తు బోధనలను మరియు తొలి కాలపు గురువుల బోధనలను అనుసరిస్తున్నదా

 • PDF

  ఆలోచించే క్రైస్తవుల మెదడులో ఇబ్బంది పెడుతున్న చిక్కుముడిని షేఖ్ అహ్మద్ దీదాత్ రహిమహుల్లాహ్ చాలా సులభంగా మరియు అందరూ ఒప్పుకునేట్లుగా ఎలా విడదీసారు.

 • PDF

ఫీడ్ బ్యాక్