కేటగిరీలు

  • video-shot

    JPG

    కాలక్రమంలో ఏర్పడిన క్రైస్తవ వర్గాల గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది. వేర్వేరు బైబిల్ ప్రచురణ, మూలసిద్ధాంతాలలో మార్పులు చేర్పులు, జీసస్ గురించిన వేర్వేరు అభిప్రాయాలు ....

  • video-shot

    JPG

    ఇంగ్లీషు బైబిల్ ఎలా తయారైంది, కాలక్రమంలో ఎలా అనేక మార్పులు చేర్పులు అందులో చోటు చేసుకున్నాయి అనే విషయాలు ఇక్కడ చర్చించబడినాయి. ఓ మిత్రులారా! మీరు ఒక్కసారైనా ఖుర్ఆన్ ఎందుకు చదవరు ? ఇది 1400 ఏళ్ళ నుండి, అవతరించిన అసలు అరబీ భాషలో సజీవంగా మన మధ్యన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై 23 సంవత్సరాల ప్రవక్తత్వ కాలంలో అవతరించిన స్వచ్ఛమైన రూపంలోనే భద్రంగా ఉన్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్