కేటగిరీలు

  • అజ్ఞేయతావాదం ఇంగ్లీష్

    PDF

    దేవుడు ఉన్నాడో లేడో తేల్చిచెప్పలేమనే అజ్ఞేయతావాద భావన పై సంక్షిప్త విశ్లేషణ. ఈ వ్యాసంలో అజ్ఞేయతావాదం పై హుక్సలే (Huxley) అభిప్రాయపై చర్చ జరిగింది. యూద మరియు క్రైస్తవ ధర్మాలు ఆధునిక కాలపు తార్కికవాదాన్ని ఎదుర్కొన లేకపోవడం వలన ఎలా ఈ అజ్ఞేయతావాదం ఏర్పడిందో చర్చించబడింది. నిష్కళంక ధర్మం మార్గదర్శకత్వం వహించకపోతే ఎలా ప్రజలు ఎలా సగం సత్యం మరియు సగం అసత్యం భావనల వైపు వెళ్ళిపోతారో స్పష్టంగా చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్