కేటగిరీలు

  • video-shot

    అత్తయ్యమమ్ ఇంగ్లీష్

    MP4

    నీరు దొరకని స్థితిలో అంటే స్నానం చేయలేని స్థితిలో పరిశుద్ధమయ్యే విధానాన్ని తయ్యమమ్ అంటారు. తయ్యమమ్ ఎలా చేయాలి, దాని షరతులు, పద్ధతులు మరియు ఇస్లాం లోని శుభాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్