కేటగిరీలు

 • video-shot

  ఆరాధనల సారాంశం ఇంగ్లీష్

  MP4

  ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

  ఇస్లాం ధర్మం మరియు ఇస్లాం ధర్మంలోని ఆరాధనల సారాంశం గురించి, శారీరక మరియు మానసిక పరిశుద్ధి గురించి ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ క్లుప్తంగా వివరించారు.

 • video-shot

  MP4

  ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

  మానవశరీరానికి మరియు ఆత్మకు మధ్య గల సంబంధం గురించి, శరీరం కంటే ఆత్మ యొక్క ప్రాధాన్యత ఎక్కువ అనే విషయం గురించి, సృష్టికర్తను ఎలా ఆరాధించాలి అనే విషయం గురించి ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్