ప్రళయ కాలంలో దజ్జాల్ వస్తాడు గదా, మరి ప్రవక్తలందరూ తమ ప్రజలను దజ్జాల్ గురించి ఎందుకు హెచ్చరించారు ? దజ్జాల్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఆవిర్భవిస్తాడు

వివరణ

ప్రళయ కాలం కంటే ముందు దజ్జాల్ ఆవిర్భవించనప్పుడు, ప్రవక్తలు తమ ప్రజలను దజ్జాల్ గురించి ఎందుకు హెచ్చరించారు ? ఎప్పుడు దజ్జాల్ ఆవిర్భవిస్తాడు ?

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్