ప్రోఫెటిక్ సున్నహ్ వెబ్సైటు - www.alssunnahnet.com

వివరణ

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సున్నతులకు గుర్తింపుగా ప్రచురణల పరంపరను తయారు చేయబడానికి ప్రోఫెటిక్ సున్నహ్ అండ్ ఇట్స్ సైన్సెస్ అనే ఈ వెబ్సైటు నిర్ణయించుకున్నది. ఈ పరంపర సున్నతులను వివరిస్తుంది మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ప్రచారమవుతున్న కొన్ని అపోహలలోని నిజానిజాలను స్పష్టం చేస్తున్నది. అంతేగాక ఇది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క అద్భుత గుణగణాల గురించి మరియు ఘనతల గురించి చర్చిస్తున్నది. ఈ వెబ్సైటును రియాద్ లోని ఇమామ్ ముహమ్మద్ బిన్ సౌద్ ఇస్లామీయ యూనివర్శిటీలో ప్రోఫెటిక్ సున్నహ్ అండ్ ఇట్స్ సైన్సెస్ విభాగంలో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్న షేఖ్ ఫాలెహ్ ఇబ్నె ముహమ్మద్ అల్ సుగైర్ నడుపుతున్నారు.

ఫీడ్ బ్యాక్