షరిఅహ్ అకాడమీ ఆఫ్ అమెరికా www.shariaacademy.com

షరిఅహ్ అకాడమీ ఆఫ్ అమెరికా www.shariaacademy.com

వివరణ

షరిఅహ్ అకాడమీ ఆఫ్ అమెరికా అనేది ఒక స్వతంత్ర విద్యాసంస్థ. దీని ప్రధాన కార్యాలయం అమెరికాలోని టాంపా, ఫ్లోరిడా లో ఉంది. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో అహ్లె సున్నతుల్ జమఆతు విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నది. ఇస్లామీయ ధర్మ జ్ఞానాన్ని మోడరేట్ మరియు సంతులిత మార్గంలో అందజేస్తున్నది. మౌఖికంగా ఇస్లామీయ ధర్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్న అపూర్వ విద్యాసంస్థ ఇది. ఇంటర్ యాక్టివ్ ఇంటర్నెట్ ప్రత్యక్ష ప్రసారాల ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజలందరికీ ఇది అందుబాటులో ఉన్నది. ఇది ప్రతి డిగ్రీ ప్లాన్ అవసరాలకు అనుగుణంగా తన పాఠ్యప్రణాళిక కొరకు క్రెడిట్ అవర్ పద్ధతిని వాడుతున్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్