17 వ రమదాన్ సాంస్కృతిక క్విజ్ పోటీ షరతులు 1436 హి /2015, రబ్వహ్ జాలియాత్ , రియాద్ , సౌదీ అరేబియా.

వివరణ

17 వ రమదాన్ సాంస్కృతిక క్విజ్ పోటీ షరతులు 1436 హి /2015, రబ్వహ్ జాలియాత్ , రియాద్ , సౌదీ అరేబియా.
బహుమతులు

నగదు బహుమతి క్రమం
1500 సౌదీ రియాల్స్ 1వ బహుమతి
1250 సౌదీ రియాల్స్ 2వ బహుమతి
1000 సౌదీ రియాల్స్ 3వ బహుమతి
ప్రతి భాషలో పాల్గొనే వారి సంఖ్యను బట్టి ఇతర సెంటర్లలో కూడా నగదు బహుమతులు అంద జేయ బడును.
ఇతర సెంటర్లు

https://goo.gl/yMuI9w

ఫీడ్ బ్యాక్