ఫర్జ్ నమాజు తర్వాత చేసే ధ్యానం

వివరణ

నమాజుల తర్వాత చేయవలసిన ధ్యానం ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది. దీనిని ప్రింటు చేసి, మస్జిదులలో ఉంచడం మంచిది.

ఫీడ్ బ్యాక్