ఉపన్యాసకుడు : యూసుఫ్ ఈస్తసి

వివరణ

ఈ వీడియోలో ఇస్లాం ధర్మం మరియు ఉగ్రవాదాల మధ్య పోలిక ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని యూసుఫ్ ఎస్టేట్ చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్