ఇస్లాం ధర్మంలోని ఆణిముత్యాలు - సృష్టి

వివరణ

ఇతర అమూల్యమైన ఆభరణాల వలే ఇస్లాం ధర్మంలో కూడా అనేక అందమైన ఆణిముత్యాలు ఉన్నాయి. వాటిలోని ఒక ఆణిముత్యం గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాము. ఈ వీడియోలో షేఖ్ యూసుప్ ఎస్టేట్ సృష్టి గురించి చర్చించినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్