ఇస్లాంలోని ఆణిముత్యాలు - ఖదర్ అంటే పూర్వనిర్దిష్టం

వివరణ

ఇతర అమూల్యమైన ఆభరణాల వలే ఇస్లాం ధర్మంలో కూడా అనేక అందమైన ఆణిముత్యాలు ఉన్నాయి. వాటిలోని ఒక ఆణిముత్యం గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాము. ఈ వీడియోలో షేఖ్ యూసుప్ ఎస్టేట్ ఖదర్ గురించి చర్చించినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్