ఇస్లాం యొక్క ఆణిముత్యం - ధర్మప్రచారం

వివరణ

ఇతర అమూల్యమైన ఆభరాణల వలే ఇస్లాం ధర్మంలో కూడా అనేక అందమైన ఆణిముత్యాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి ధర్మప్రచారం. ఈ వీడియోలో షేఖ్ యూసుఫ్ ఎస్టేట్ ఇస్లాం లోని ధర్మప్రచారం గురించి వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్