గ్రహించే మార్గాలు తెరువు

వివరణ

గ్రహించే మార్గాలు తెరువు అనే ఈ వీడియోలో చాలా ముఖ్యమైన మరియు ప్రయోజనకరమైన విషయాలపై షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ మాట్లాడినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్