అల్ ఎత్తెకాఫ్

వివరణ

అల్ ఎత్తెకాఫ్ అంటే ఇస్లామీయ పద్ధతిలో ఏకాంతవాసం యొక్క ప్రాధాన్యత, దాని శుభాలు మరియు దాని ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో జరిగిన చర్చ.

ఫీడ్ బ్యాక్