ఈ జీవిత ఉద్దేశ్యం ఏమిటి ? - 1

ఈ జీవిత ఉద్దేశ్యం ఏమిటి ? - 1

వివరణ

ఈ జీవిత ఉద్దేశ్యం ఏమిటి ? - 1 అనే అంశంపై అల్ అమ్హారియ్యహ్ భాషలో తయారైన కరపత్రం.

ఫీడ్ బ్యాక్